คณะผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการ


นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นายสงบ กาณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันชัย พรมกสิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณComments