คณะผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการนายผดุงศักดิ์ ละพรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสงบ กาณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายวันชัย พรมกสิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Comments