คณะผู้บริหาร


นายสุกิจ จันทบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ    นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์
  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายทองแสง หน่อแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นายสงบ กาณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันชัย พรมกสิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณComments