คณะผู้บริหารนายรัศมี  ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ    นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์
  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


 นายสงบ กาณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
นายวันชัย พรมกสิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 นายณัชธฤต เกื้อทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ 


นายทองแสง หน่อแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 


Comments