คณะผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ


นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายวันชัย พรมกสิกร
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Comments