คณะผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ


นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวิษณุ  กาญจนาภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Comments