คณะผู้บริหาร


นายสุกิจ จันทบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการ


    นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
  รองผู้อำนวยการ


นางจิรรัตน์ ธนะวิโรจน์
  รองผู้อำนวยการ

นายทองแสง หน่อแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นายสงบ กาณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันชัย พรมกสิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณComments