คณะผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ


นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวิษณุ  กาญจนาภา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Comments