กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

เบอร์โทร 081-0748471

นายจิเรศ ปัญญามูล

ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม
เบอร์โทร 081-0637774

นายประเสริฐ  เผ่าแสนเมือง
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ชีววิทยา

เบอร์โทร 089-7134531

นายเจษฎา ศิริโภค
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 086-4516607

นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 098-0976381

นางนงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทร 098-1766790

นายสังข์วาล  สิมมะลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)

เบอร์โทร 083-3864814

นายชุมพล อักโข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ค.บ.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

เบอร์โทร 087-5662655

 นางนงนุช  ทวีพันธ์
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติการสอน ม.2/7-2/8,ม.3/7-3/8,ม.5/1-5/6

แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 089-8448283


Comments