กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์


นายจิเรศ ปัญญามูล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม

นายประเสริฐ  เผ่าแสนเมือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ชีววิทยา


นายเจษฎา ศิริโภค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา


นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางนงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

นายสังข์วาล  สิมมะลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)


นายชุมพล อักโข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ค.บ.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา


 นางนงนุช  ทวีพันธ์
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์


Comments