กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ปฏิบัติการสอน ม.4/1-4/8, แนะแนว ม.5

นายจิเรศ ปัญญามูล

ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการสอน ม.3/1,ม.6/1-6/8 แนะแนว ม.6

นายประเสริฐ  เผ่าแสนเมือง
ครู คศ.2
 วิทยฐานะ  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ชีววิทยา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8 แนะแนว ม.3

นายเจษฎา ศิริโภค
ครู คศ.3
  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน ม.1/1,2/1,ม.5/1-5/8,ม.6/1 แนะแนว ม.4

นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ครู คศ.3
  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/8 แนะแนว ม.2

นางนงลักษณ์ อุปสุข
พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการสอน ม.3/1-3/8  แนะแนว ม.1
นางนงนุช  ทวีพันธ์
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติการสอน ม.2/7-2/8,ม.3/7-3/8,ม.5/1-5/6

แนะแนว ม.3

นายสังข์วาล  สิมมะลี
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
ปฏิบัติการสอน 
ม.2/2,2/4,2/6-2/7,5/2-5/8 แนะแนว ม.5

นายชุมพล อักโข
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ค.บ.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปฏิบัติการสอน 
ม.2/3,2/5,2/8 แนะแนว ม.2

Comments