กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ปฏิบัติการสอน ม.5/1-5/8, แนะแนว ม.5

เบอร์โทร 081-0748471

นายจิเรศ ปัญญามูล

ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการสอน ม.2/5-2/8, 6/1-6/8 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 081-0637774

นายประเสริฐ  เผ่าแสนเมือง
ครู คศ.2
 วิทยฐานะ  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ชีววิทยา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 089-7134531

นายเจษฎา ศิริโภค
ครู คศ.3
  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน ม.2/2-2/4, 4/1-4/8, 6/1 แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 086-4516607

นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ครู คศ.3
  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการสอน ม.2/1-2/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 098-0976381

นางนงลักษณ์ อุปสุข
พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/8  แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 098-1766790

นายสังข์วาล  สิมมะลี
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
ปฏิบัติการสอน 
ม.1/7-1/8, 5/2-5/8 แนะแนว ม.5

เบอร์โทร 083-3864814

นายชุมพล อักโข
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ค.บ.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปฏิบัติการสอน 
ม.4/1-4/8 แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 087-5662655

 นางนงนุช  ทวีพันธ์
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติการสอน ม.2/7-2/8,ม.3/7-3/8,ม.5/1-5/6

แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 089-8448283


Comments