กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์


นายประเสริฐ  เผ่าแสนเมือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ชีววิทยา


 นางสาวรัชฎาภรณ์ สอดศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
นางนงนุช  ทวีพันธ์
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์

นางวราภรณ์ ขันติจิตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
บธ.บ. บริหารทรัพยากรฯ
Comments