กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

นายนัยจิตร ไพโสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 082-8644453

นางณัฐธยาน์  ขันบุตร   
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. บริหารการศึกษา

เบอร์โทร 085-3421929

นายวันชัย พรมกสิกร
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 081-0644372
นางประภาพร พรมกสิกร
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
เบอร์โทร 085-6824249

นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 081-0658939

นางสบาไพ คำเลิศ
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
เบอร์โทร 086-2635717
นางชมพูนุช เกื้อทาน
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
เบอร์โทร 085-6824347

นางสาวพาณิภัค  บ่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 087-2552159

 นางสาววริญญา ไชยโยธา
ตำแหน่ง ครู  คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทร 083-3686498
นายธีระพล สินเติม
ตำแหน่ง ครู  คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร 084-8319390

นางสาวหทัยกาญจน์ พลพันขาง
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 0815454591

นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 090-6176317

  

นางสาวอัจฉริยา  อุทธา
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร -

นายกิตติ  ขันอ่อน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 086-8719383


นางสาวภาวิณี ชมชิด

ตำแหน่ง ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 084-4793255

 นายสมพร  คุ้มครอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 090-8217175

นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

เบอร์โทร 094-2599873Comments