กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

นายนัยจิตร ไพโสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์


นางณัฐธยาน์  ขันบุตร   
ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. บริหารการศึกษา


นายวันชัย พรมกสิกร
ตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางประภาพร พรมกสิกร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

นางสบาไพ คำเลิศ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา

นางชมพูนุช เกื้อทาน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวพาณิภัค  บ่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


 นางสาววริญญา ไชยโยธา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นายธีระพล สินเติม
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การบริหารการศึกษา


นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์


  

นางสาวอัจฉริยา  อุทธา
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์นางสาวภาวิณี ชมชิด

ตำแหน่ง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์


 นายสมพร  คุ้มครอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์


นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์
Comments