กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

นายนัยจิตร ไพโสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,5/16/1,4/2-4/3 

แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 082-8644453

นางณัฐธยาน์  ขันบุตร   
ครู คศ.3  วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่  4/4, 5/2-5/4 

แนะแนว ม.5

เบอร์โทร 085-3421929

นายวันชัย พรมกสิกร
ครู คศ.3 วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.2/2-2/5 แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 081-0644372
นางประภาพร พรมกสิกร
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน ม.3/2-3/5,3/6 แนะแนว ม.3
เบอร์โทร 085-6824249

นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 3/7,6/5-6/7 แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 081-0658939

นางสบาไพ คำเลิศ
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.6/1-6/2,4/1 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 086-2635717
นางชมพูนุช เกื้อทาน
ครู คศ.2  วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน ม.1/2-1/3,1/9,1/1 แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 085-6824347

นางสาวพาณิภัค  บ่อแก้ว
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/7,1/8 แนะแนว ม.5

เบอร์โทร 087-2552159

นายธีระพล สินเติม
ครู  คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/6,6/3-6/4 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 084-8319390

นางสาววริญญา ไชยโยธา
ครู  คศ.3 ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.4/2-4/5, 3/5-3-7 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 083-3686498

นางสาวหทัยกาญจน์ พลพันขาง
ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2/1-2/2,2/7 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 0815454591

นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์

ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,6/2-6/7 แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 090-6176317

  

นางสาวอัจฉริยา  อุทธา
ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 

เบอร์โทร 

นายกิตติ  ขันอ่อน

ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1,3/1,3/2,3/4 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 086-8719383


นางสาวภาวิณี ชมชิด

ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/6,

4/6-4/7แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 084-4793255

  นายสมพร  คุ้มครอง

ตำแหน่ง พนักงาน

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/7,2/6 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 090-8217175

นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา

ตำแหน่ง พนักงาน

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/4-1/8

แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 094-2599873Comments