กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

นายวันชัย พรมกสิกร
ครู คศ.3 วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.2/6-2/8,1/8 แนะแนว ม.2
นางประภาพร พรมกสิกร
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน ม.3/2-3/6,4/2 แนะแนว ม.3

นางณัฐธยาน์  ขันบุตร
ครู คศ.3  วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่  2/1,3/1,5/2-5/3 แนะแนว ม.5

นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 3/5,3/7,6/5,6/8 แนะแนว ม.6

นางสบาไพ คำเลิศ
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.6/1-6/4 แนะแนว ม.5
นางชมพูนุช เกื้อทาน
ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/4,2/1 แนะแนว ม.1

นางสาวพาณิภัค  บ่อแก้ว
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/8,5/2-5/8 แนะแนว ม.5

นายธีระพล สินเติม
ครู  คศ.2 ตำแหน่ง ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 5/8,6/5-6/7 แนะแนว ม.5

นางสาววริญญา ไชยโยธา
ครู  คศ.3 ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.4/1-4/8 แนะแนว ม.4

นายนัยจิตร ไพโสภา
ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,4/1-4/3 แนะแนว ม.4

นางสาวหทัยกาญจน์ พลพันขาง
ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2/2-2/5,4/6 แนะแนว ม.2

นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย
ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/8,5/1,5/5-5/7 แนะแนว ม.5

นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3,5/1,6/2-6/8 แนะแนว ม.6

นายกิตติ  ขันอ่อน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/4-4/7,6/1 แนะแนว ม.6


นางสาวภาวิณี ชมชิด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/5,4/7,5/4 แนะแนว ม.2

Comments