กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นายสงบ กาณารักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร 081-0687091

นางนงลักษณ์ กาณารักษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร 089-6280606

นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 086-2617461

นางวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เบอร์โทร 089-7169941

นางนิรมล สุวะโสภา
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร 085-7772247

นางสาววงเดือน สายเนตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

เบอร์โทร 081-2657659นางสาวจารุวรรณ  บุตรเคน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร 088-3789630

นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ

เบอร์โทร 091-8353469


นายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

เบอร์โทร 082-1540339


นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร 097-2371189

นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ

เบอร์โทร 099-4172592

นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.วิเทศธุรกิจจีน
เบอร์โทร 063-4651426
 
นายจิระศักดิ์   ภูบุญอ้วน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.เอกภาษาจีน
เบอร์โทร -

นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน

เบอร์โทร 094-5151946


Comments