กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นายสงบ กาณารักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


นางนงลักษณ์ กาณารักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ


นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา


นางนิรมล สุวะโสภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาววงเดือน สายเนตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษนางจารุวรรณ  จุลแสน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ


นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษนายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษนางสาวรัชฎา  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ


นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ


นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

นายจิระศักดิ์   ภูบุญอ้วน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.เอกภาษาจีน
นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน


  
นางสาวณัฐมน จันทร์สงเคราะห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุธิดา วิจิตรพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
Comments