กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

 นางจารุวรรณ  จุลแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ

นายสงบ กาณารักษ์  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


นางนงลักษณ์ กาณารักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางนิรมล สุวะโสภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษนายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษนางสาวรัชฎา  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

 นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน
นายจิระศักดิ์   ภูบุญอ้วน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.เอกภาษาจีน
นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน


  
นางสาวณัฐมน จันทร์สงเคราะห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุธิดา วิจิตรพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Comments