กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นายสงบ กาณารักษ์
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน ม. 1/1,2/1,3/1,6/2-6/6 แนะแนว ม.1

นางนงลักษณ์ กาณารักษ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8 แนะแนว ม.4

นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 – 1/8 แนะแนว ม.1

นางวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/8 แนะแนว ม.2

นางนิรมล สุวะโสภา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 - 1/3,2/2 - 2/5,3/7 – 3/8

นางสาววงเดือน สายเนตร
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/4,5/5-5/8,6/7-6/8 แนะแนว ม.2นางสาวจารุวรรณ  บุตรเคน
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/5-3/85/2-5/8 แนะแนว ม.5

นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/5-3/85/2-5/8 แนะแนว ม.5


นายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/2-3/6 แนะแนว ม.3


นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/8,6/7-6/8 แนะแนว ม.6

นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8, 6/1-6/8


นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.วิเทศธุรกิจจีน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8,5/1-5/8

นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8,2/1-2/8 แนะแนว ม.1


Comments