กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นายสงบ กาณารักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน ม. 1/1,2/1,3/1,3/4-3/8 แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 081-0687091

นางนงลักษณ์ กาณารักษ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 089-6280606

นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 – 1/7 แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 086-2617461

นางวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4-2/8 แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 089-7169941

นางนิรมล สุวะโสภา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2,3/5 – 3/8, 5/6-5/8
เบอร์โทร 085-7772247

นางสาววงเดือน สายเนตร
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/8,2/2-2/3,6/5-6/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 081-2657659นางสาวจารุวรรณ  บุตรเคน
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/5-3/8,5/2-5/8 แนะแนว ม.5
เบอร์โทร 088-3789630

นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/8, 5/1, 6/1-6/4 แนะแนว ม.5

เบอร์โทร 091-8353469


นายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/8, 3/2-3/4,5/7-5/8 แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 082-1540339


นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 6/2-6/8 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 097-2371189

นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8, 6/1-6/8,4/8 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 099-4172592

นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.วิเทศธุรกิจจีน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/8,4/1-4/8,5/1-5/8 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 063-4651426
 
 นายจิระศักดิ์   ภูบุญอ้วน
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.เอกภาษาจีน
ปฏิบัติการสอน -
เบอร์โทร -

นางสาวฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8,2/1-2/8 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 094-5151946


Comments