กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย


นางสาวณิชารินทร์ ลาหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7 แนะแนว ม.5
เบอร์โทร 087-2633639
นางรัตนา แสนแดง  
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 แนะแนว ม.3
เบอร์โทร 081-9994249


นางแรมใจ ปลดเปลื้อง
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/7 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 087-1091459

นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน 4/1-4/7 ม.4

เบอร์โทร 088-3450675

ว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/6 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 088-0494924

นางสาวกมลรัตน์   บุญยืน

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน 2/1-2/5 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร -

 นางสาวกัญญ์วรา   เพ็งภา

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศน.บ. การสอนภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน 1/7-1/9

เบอร์โทร -

นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์
พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/6-2/7, 5/2-5/7แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 098-8297885
Comments