กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย


นางสาวณิชารินทร์ ลาหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางรัตนา แสนแดง  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางแรมใจ ปลดเปลื้อง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย


ว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง
ตำแหน่ง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ภาษาไทย


นางสาวกมลรัตน์   บุญยืน

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย


 นางสาวกัญญ์วรา   เพ็งภา

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศน.บ. การสอนภาษาไทย


 นางสาวพิมพิศา คูณมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย
นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย

Comments