กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย


นางรัตนา แสนแดง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 แนะแนว ม.3
นางสายจิต อดกลั้น
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 แนะแนว ม.1

นางสาวณิชารินทร์ ลาหาญ
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/6,5/3-5/8 แนะแนว ม.5


นางแรมใจ ปลดเปลื้อง
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/8 แนะแนว ม.6

นางจำปี  ผิวอ่อน
ครู  คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8 แนะแนว ม.4

นางสาวปิยฎายิน  ธิมาไชย
ครู  คศ.1
วุฒิการศึกษา กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/4 แนะแนว ม.2

นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน 1/1-1/4,5/1-5/2 แนะแนว ม.1

ว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน ม.1/5-1/7,3/7-3/8 แนะแนว ม.3

นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์
พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/8,1/8 แนะแนว ม.2
Comments