กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย


นางสาวณิชารินทร์ ลาหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 087-2633639
นางรัตนา แสนแดง  
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เบอร์โทร 081-9994249


นางแรมใจ ปลดเปลื้อง
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร 087-1091459

นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย

เบอร์โทร 088-3450675

ว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ภาษาไทย

เบอร์โทร 088-0494924

นางสาวกมลรัตน์   บุญยืน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย

เบอร์โทร -

 นางสาวกัญญ์วรา   เพ็งภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศน.บ. การสอนภาษาไทย

เบอร์โทร -

นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย
เบอร์โทร 098-8297885
Comments