กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นางสาวภัทรวดี  วัณฏ์สุรกานต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวเกสร ลาภสาร  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา


นายทองแดง แสวงบุญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. สังคมศึกษา

นางเยาวภา แพงดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

นางเพียงคำ สิมกันยา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา

 

นางสาวลาวัลย์ หวานใจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์นางสาวอรณี กาแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา


นางสาวสุชาดา โพนทะนา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา


 นายวัฒนา   กลมเกลียว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษาComments