กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเกสร ลาภสาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร 081-0759984นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 084-8366110นายทองแดง แสวงบุญ
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. สังคมศึกษา
เบอร์โทร 084-9596399
นางเยาวภา แพงดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร 081-5490283
นางเพียงคำ สิมกันยา
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา
เบอร์โทร 061-2568539
 

นางสาวภัทรวดี  วัณฏ์สุรกานต์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 087-9628891


 

นางสาวลาวัลย์ หวานใจ
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 087-2512339
นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

เบอร์โทร 086-8760797


นางสาวอรณี กาแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา

เบอร์โทร 098-5854408

นางสาวสุชาดา โพนทะนา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา

เบอร์โทร 098-5854480

 นายวัฒนา   กลมเกลียว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา

เบอร์โทร -

นางวราภรณ์ ขันติจิตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
บธ.บ. บริหารทรัพยากรฯ

เบอร์โทร 086-2440693

Comments