กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายทองแดง แสวงบุญ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเ้ศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 - 3/4,3/6 แนะแนว ม.3
นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8,2/5-2/8 แนะแนว ม.1
นางสาวเกสร ลาภสาร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8 แนะแนว ม.4
นางเยาวภา แพงดี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/5,2/8 แนะแนว ม.2
นางเพียงคำ สิมกันยา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4/4,6/1-6/6 แนะแนว ม.6
 

นางสาวภัทรวดี วัณฎ์สุรกานต์
ครู คศ.3 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4,1/6-1/8 แนะแนว ม.1


 

นางสาวลาวัลย์ หวานใจ
ครู คศ.2 วิทยฐานะ  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 แนะแนว ม.3
นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 
2/5,5/4-5/8,6/7-6/8

แนะแนว ม.5


นางสาวอรณี กาแก้ว
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3,1/5,2/1-2/4

2/6-2/8 แนะแนว ม.1

นางสาวสุชาดา โพนทะนา
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 
2/1,2/6-2/7,4/1-4/2

4/5-4/8 แนะแนว ม.4

นายวีรพงษ์ ภิรมย์ตระกูล
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 
2/1-2/4,5/1-5/8

นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 
3/1,5,7,8,5/1-5/3

นางวราภรณ์ ขันติจิตร
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
บธ.บ. บริหารทรัพยากรฯ
ปฏิบัติการสอน
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8,4/7-4/8 แนะแนว ม.1

Comments