กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเกสร ลาภสาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/6 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 081-0759984นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/7 แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 084-8366110นายทองแดง แสวงบุญ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเ้ศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 - 3/4,3/6 แนะแนว ม.3
เบอร์โทร 084-9596399
นางเยาวภา แพงดี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/5 แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 081-5490283
นางเพียงคำ สิมกันยา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 061-2568539
 

นางสาวภัทรวดี  วัณฏ์สุรกานต์
ครู คศ.3 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5-1/8 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 087-9628891


 

นางสาวลาวัลย์ หวานใจ
ครู คศ.2 วิทยฐานะ  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/4,3/1-3/8 แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 087-2512339
นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 
4/7-4/8

แนะแนว ม.5

เบอร์โทร 086-8760797


นางสาวอรณี กาแก้ว
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/6
 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 098-5854408

นางสาวสุชาดา โพนทะนา
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 
2/1,2/6-2/8,4/1-4/6

แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 098-5854480

  นายวัฒนา   กลมเกลียว

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
ปฏิบัติการสอน -

เบอร์โทร -

นางวราภรณ์ ขันติจิตร
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
บธ.บ. บริหารทรัพยากรฯ
ปฏิบัติการสอน
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8,3/5-3/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 086-2440693

Comments