กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นางสาวลาวัลย์ หวานใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 นางสาวภัทรวดี  วัณฏ์สุรกานต์ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษานางสาวเกสร ลาภสาร  

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางเยาวภา แพงดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป


นางเพียงคำ สิมกันยา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา


นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
ตำแหน่ง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
นางอัญรินทร์ ชูเดช
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา


 
นายวัฒนา   กลมเกลียว

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ ศิริวาลย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา

 
นางสาวปานทอง โสวันนา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ศษ.บ สังคมศึกษา
Comments