กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

ศิลปะดนตรี

นายทินกร  จิณะแสน
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8 แนะแนว ม.5

นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8,5/1-5/4 แนะแนว ม.3

นายสราวุธ  นาบอน
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ศิลปศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2,3/2,3/4,3/6,

3/8,6/5-6/8

นางสาวรินรดา อินทรัตน์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.นาฏศิลป์

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ ม.1/3- ม.1/4 ม.4/5-ม.4/6

ม.5/1-ม.5/2 รายวิชาIS ม.1/6-ม.1/7 แนะแนว ม.5

นายกิตติพันธ์ ไกรนรา
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/8 แนะแนว ม.2

นายนพรัตน์ สรรพาวุธ
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ ม.1/4,1/5,ม.1/6,ม.4/3,

ม.4/4,ม.5/7,ม.5/8 แนะแนว ม.1

นางสาวอรวรา  อนุดำ
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7-1/8,4/1-4/2,5/3-5/4 แนะแนว ม.4
นางอภิชญา วงศ์ชาลี
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/2,4/7-4/8,5/5-5/6 แนะแนว ม.1

 

Comments