กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

ศิลปะดนตรี


นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/4,5/1-5/8 แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 086-8722459


นายทินกร  จิณะแสน  
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 089-4600844

นายสราวุธ  นาบอน
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ศิลปศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/5-3/8, 6/1-6/8 แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 087-2796506

นางสาวรินรดา อินทรัตน์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.นาฏศิลป์

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ ม.1,3 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 082-8060493

นายกิตติพันธ์ ไกรนรา
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 080-4419403

นางสาวอรวรา  อนุดำ
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6-1/7,4/1-4/6 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 081-8778869
นางอภิชญา วงศ์ชาลี
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/5,4/7-4/8 แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 098-1050054

 

Comments