กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

ศิลปะดนตรี


นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษา

เบอร์โทร 086-8722459


นายทินกร  จิณะแสน  
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 089-4600844

นายสราวุธ  นาบอน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ศิลปศึกษา

เบอร์โทร 087-2796506

นางสาวรินรดา อินทรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.นาฏศิลป์

เบอร์โทร 082-8060493

นายกิตติพันธ์ ไกรนรา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย

เบอร์โทร 080-4419403

นางสาวอรวรา  อนุดำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร
เบอร์โทร 081-8778869
นางอภิชญา วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
เบอร์โทร 098-1050054

 

Comments