กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

ศิลปะดนตรี


นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษานายทินกร  จิณะแสน  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายสราวุธ  นาบอน
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คบ.ศิลปศึกษา


นางสาวรินรดา อินทรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.นาฏศิลป์


นายกิตติพันธ์ ไกรนรา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย


นางสาวอรวรา  อนุดำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร

นางอภิชญา วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์

 

Comments