กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

ศิลปะดนตรี


นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษานายทินกร  จิณะแสน  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสาวอรวรา  อนุดำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร

นางอภิชญา วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์

 นางสาวรินรดา  อินทรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์

 

Comments