กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

ศิลปะดนตรีนายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษานายทินกร  จิณะแสน  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษานายเทวราช  สาระคำ
  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  -
นางสาวอรวรา  อนุดำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร

นางอภิชญา วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์

 นางสาวรินรดา  อินทรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์

 

Comments