กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา
 นางสาวสิรินดา  สีโส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางประจบ  รัตนศรี  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา
 นายอรรถพล สุขทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา


 นายวาทิต เสนสาร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา

 นางสาวอิสรีญา  ต้องสู้
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ค.บ.สุขศึกษาและพลศึกษา
Comments