กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

นางประจบ  รัตนศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.2/1-2/8,3/1-3/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 089-2845960

นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/8,4/1-4/8 แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 081-7189594

นายพรประสิทธิ์  โสวันนา
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.3/1-3/8,4/1-4/8 แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 093-3613572

นายนิติวุฒิ  สุจริต
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8,5/1-5/8

เบอร์โทร 098-0967925

นางสาวสิรินดา  สีโส
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/8 แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 088-0746232

  นายอรรถพล สุขทอง

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1,5

เบอร์โทร 092582987

Comments