กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา
นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/8,4/1-4/4,6/1-6/8 แนะแนว ม.1

นางประจบ  รัตนศรี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.2/1-2/8,3/1-3/8,4/5-4/8 แนะแนว ม.2

นายพรประสิทธิ์  โสวันนา
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.3/1-3/8,4/1-4/8,5/5-5/8 แนะแนว ม.3

นายนิติวุฒิ  สุจริต
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8,6/1-6/8

นางสาวสิรินดา  สีโส
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
ปฏิบัติการสอน ม.1/1- ม.1/8 ม.2/1-2/8 แนะแนว ม.2

Comments