กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

นางประจบ  รัตนศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา

เบอร์โทร 089-2845960

นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทร 081-7189594

นายพรประสิทธิ์  โสวันนา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา

เบอร์โทร 093-3613572

นายนิติวุฒิ  สุจริต
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา

เบอร์โทร 098-0967925

นางสาวสิรินดา  สีโส
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา

เบอร์โทร 088-0746232

 นายอรรถพล สุขทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา

เบอร์โทร 092582987

Comments