กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

นางประจบ  รัตนศรี  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา


นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางสาวสิรินดา  สีโส
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา


 นายอรรถพล สุขทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา


 นายวาทิต เสนสาร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา

 นางสาวอิสรีญา  ต้องสู้
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ค.บ.สุขศึกษาและพลศึกษา
Comments