กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

นางประจบ  รัตนศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา


นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นายนิติวุฒิ  สุจริต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา


นางสาวสิรินดา  สีโส
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา


 นายอรรถพล สุขทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา


 นายวาทิต เสนสาร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา

Comments