เจ้าหน้านที่งานสนับสนุนการสอน


งานสนับสนุนการสอน


นางสาวพัทรศยา บัวลา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ


        นางสาวเมธาวิณี  บุญสิงห์  
             เจ้าหน้าที่การเงิน


 

Comments