เจ้าหน้านที่งานสนับสนุนการสอน

งานสนับสนุนการสอน
นายสมบูรณ์ พุทธรัตน์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ 
ครูผู้ช่วย
นางสาววชิราภรณ์  สืบสิน
ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
Comments