เจ้าหน้านที่งานสนับสนุนการสอน

งานสนับสนุนการสอน
นายสมบูรณ์ พุทธรัตน์
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ 
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร 085-3330639
นางสาววชิราภรณ์  สืบสิน
ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร 098-0978595
Comments