เจ้าหน้านที่งานสนับสนุนการสอน

งานสนับสนุนการสอน

นางสาววชิราภรณ์  สืบสิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Comments