เจ้าหน้านที่งานสนับสนุนการสอน


งานสนับสนุนการสอนนางสาวพัทรศยา บัวลา 
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม        นางสาวเมธาวิณี  บุญสิงห์  
             เจ้าหน้าที่การเงิน


 

Comments