กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์นายทองแสง หน่อแก้ว
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/5,4/8 แนะแนว ม.4
นายธวัชชัย สุดาศักดิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 6/2-6/8
นางอารีย์ สิถิระบุตร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนานการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,4/1,5/2-5/4 แนะแนว ม.5
นางยุพาพร มหาโยธี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/8 แนะแนว ม.2

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 6/2,3,5,6,7 แนะแนว ม.6

นางสาวควรคิด วามะขันธ์
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม)
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2/1,3/2,3/4-3/5 แนะแนว ม.2


นายณัชธฤต เกื้อทาน
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/5,6/1 แนะแนว ม.5

นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/7,5/6-5/8,6/2,6/8 แนะแนว ม.4

นางสุนันทา  ทองพุ่ม
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2,4/6,4/8,6/4,6/8 แนะแนว ม.6

นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/5,4/7 แนะแนว ม.4

alt

นางยุวธิดา มุทา
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/7,5/6-5/8,6/2-6/8

แนะแนว ม.6

นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,6/1,6/3-6/5 แนะแนว ม.6

นางสาวนันทนา สำเภา
ครู  คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/7-4/8,6/2-6/5 แนะแนว ม.6

นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1,3/1,3/3,3/6-3/8

 

นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม

ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/8,5/1,6/1 แนะแนว ม.3

นางสาวเกษศิรินทร์  พลหาญ
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,5/1,5/6-5/8 แนะแนว ม.3

นางสาวกชพร  พุทธรักษา
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/5,5/1 แนะแนว ม.4

นางสาวจินตหรา อ่อนโยน
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,5/5-5/8,6/6 แนะแนว ม.5

นายธนบูลย์  อรกาล
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/8 แนะแนว ม.3

นายชัยยันต์  จันทร์ทอง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/8 แนะแนว ม.1

นางสาวชมพูนุช  สมสมอาด
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,4/3-4/6,6/7-6/8 แนะแนว ม.4

นายปรีดา  เหลาผา
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/8,3/2-3/8 แนะแนว ม.2Comments