กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์     นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4/7 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 093-3272523

นายทองแสง หน่อแก้ว
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,4/4-4/6,5/1 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 080-5648071
นางอารีย์ สิถิระบุตร
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/6-5/8 แนะแนว ม.5
เบอร์โทร 085-6468692
นางยุพาพร มหาโยธี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2/2-2/6 แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 087-8692671

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5,6/2,3,5,6,7 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 089-9498523

นางควรคิด   อัปกาญจน์
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม)
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1,3/1,3/6-3/8 แนะแนว ม.3

เบอร์โทร 084-4983683


นายณัชธฤต เกื้อทาน
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/5,6/1 แนะแนว ม.5
เบอร์โทร 098-5867699

นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/3,4-7,5/2-5/3 แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 087-8794113

นางสุนันทา  ทองพุ่ม
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1,4/2,4/6,6/4,6/8 แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 096-1251275

alt

นางยุวธิดา มุทา
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/2,5/4-5/8

แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 081-9554551

นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,6/2-6/5 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 085-3008820

นางสาวนันทนา สำเภา
ครู  คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/5 แนะแนว ม.5
เบอร์โทร 089-7676260

นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1,3/2-3/5

เบอร์โทร 085-0550168


นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม

ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/8,5/1,6/1 แนะแนว ม.1
เบอร์โทร 084-9843738

นางสาวกชพร  พุทธรักษา
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,5/1,5/6-5/8 แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 088-4745206

นางสาวจินตหรา อ่อนโยน
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 6/2-6/5,4/1 แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 089-4282979

นายธนบูลย์  อรกาล
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/6-1/8,2/7-2/8 แนะแนว ม.2

เบอร์โทร 099-1809499

  นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ

ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี
ปฏิบัติการสอน

เบอร์โทร -

นายชัยยันต์  จันทร์ทอง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/5,3/6-3/7 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 082-7529295

นางสาวชมพูนุช  สมสมอาด
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/4,6/6-6/8 แนะแนว ม.4

เบอร์โทร 095-6208248


นางสาวจิราพร เพชรแกมแก้ว
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา กศบ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ปฏิบัติการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,3/3-3/5,6/6-6/8 แนะแนว ม.4
เบอร์โทร 0962809354

นายปรีดา  เหลาผา
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/8,6/2-6/8 แนะแนว ม.6

เบอร์โทร 080-7359178


  

Comments