กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์     นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
เบอร์โทร 093-3272523

นายทองแสง หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์
เบอร์โทร 080-5648071
นางอารีย์ สิถิระบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทร 085-6468692
นางยุพาพร มหาโยธี
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เบอร์โทร 087-8692671

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมี
เบอร์โทร 089-9498523

นางควรคิด   อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม)

เบอร์โทร 084-4983683


นายณัชธฤต เกื้อทาน
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทร 098-5867699

นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 087-8794113

นางสุนันทา  ทองพุ่ม
ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

เบอร์โทร 096-1251275

alt

นางยุวธิดา มุทา
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 081-9554551

นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เบอร์โทร 085-3008820

นางสาวนันทนา สำเภา
ตำแหน่ง ครู  คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร 089-7676260

นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

เบอร์โทร 085-0550168


นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม

ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)
เบอร์โทร 084-9843738

นางสาวกชพร  พุทธรักษา
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 088-4745206

นางสาวจินตหรา อ่อนโยน
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา

เบอร์โทร 089-4282979

นายธนบูลย์  อรกาล
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

เบอร์โทร 099-1809499

  นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี

เบอร์โทร 098-1582535

นายชัยยันต์  จันทร์ทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เบอร์โทร 082-7529295

นางสาวชมพูนุช  สมสมอาด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา

เบอร์โทร 095-6208248


นางสาวจิราพร เพชรแกมแก้ว
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา กศบ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
เบอร์โทร 0962809354

นายปรีดา  เหลาผา
พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี

เบอร์โทร 080-7359178


  

Comments