กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์     นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เบอร์โทร 085-3008820


นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
นายทองแสง หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์

นางอารีย์ สิถิระบุตร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางยุพาพร มหาโยธี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมี

นางควรคิด   อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม)นายณัชธฤต เกื้อทาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสุนันทา  ทองพุ่ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา


alt

นางสาวยุวธิดา   วรรณทาป

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสาวนันทนา สำเภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษานางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)

นางสาวกชพร  พุทธรักษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสาวจินตหรา อ่อนโยน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา


นายธนบูลย์  อรกาล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


  นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ

ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี


นายชัยยันต์  จันทร์ทอง
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางสาวชมพูนุช  สมสมอาด
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา


  
นายองอาจ  โศกสัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นายปรีดา  เหลาผา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมีนายจิเรศ ปัญญามูล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม

นายเจษฎา ศิริโภค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา


นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางนงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

นายสังข์วาล  สิมมะลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)  

Comments