กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์  นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี
นายทองแสง หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์

 นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
นางอารีย์ สิถิระบุตร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางยุพาพร มหาโยธี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมี

นางควรคิด   อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม)นายณัชธฤต เกื้อทาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสุนันทา  ทองพุ่ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา


alt

นางสาวยุวธิดา   วรรณทาป

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสาวนันทนา สำเภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา


นางสาวกชพร  อรกาล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสาวจินตหรา อ่อนโยน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา


นายธนบูลย์  อรกาล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


  นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ

ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี


นางสาวชมพูนุช  สมสมอาด
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา


 นางยลนภัส ฤกษ์โภคี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสาวอรวรรณ  ไชยชาติ  
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์
 
นายองอาจ  โศกสัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายจิเรศ ปัญญามูล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม

นายเจษฎา ศิริโภค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษานางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางนงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

นายสังข์วาล  สิมมะลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)  

Comments