4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรื่อง การเขียนเรียงความ

1.วิชา ภาษาไทย  เรื่อง การเขียนเรียงความ ชั้น ม.5 โดยครูณิชาวรินทร์ ลาหาญ

เรื่อง รามเกียรติ์ ชั้น ม.3

2.วิชาภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ชั้น ม.3 โดยครูปิยฎายิน ศรีเนตร 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
Comments