E-Classroom ห้องเรียนออนไลน์


คำชี้แจง
เริ่มเข้าเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
1.นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ใช้ e-mail ขึ้นต้นด้วย pr + รหัสนักเรียน+@patum.ac.th  
password 12345678  เช่น pr10001@patum.ac.th
2.นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ใช้ e-mail ขึ้นต้นด้วย pr +เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก +@patum.ac.th  password 12345678  เช่น pr1370000000000@patum.ac.th


-->พิมพ์ classroom.google.com
-->ใส่อีเมลโรงเรียน ใส่รหัสผ่าน คลิกเครื่องหมายบวกเข้าร่วมชั้นเรียน
-->ใส่รหัสเข้าชั้นเรียน


รหัสของชั้นเรียน ม.1/1-1/9 คือ otefjps
รหัสของชั้นเรียน ม.4/1-4/8 คือ vogqssz


 ระดับชั้น ม.2
-->รหัสของชั้นเรียน ม.2/1 คือ 7al7ut7
-->รหัสของชั้นเรียน ม.2/2 คือ pydyfjs
 ระดับชั้น ม.3
-->รหัสของชั้นเรียน ม.3/1 คือ qpiewe4
-->รหัสของชั้นเรียน ม.3/2 คือ 5z4f4hj
 ระดับชั้น ม.5
-->รหัสของชั้นเรียน ม.5/1 คือ ez7ykko
-->รหัสของชั้นเรียน ม.5/2 คือ caoota2
 ระดับชั้น ม.6
-->รหัสของชั้นเรียน ม.6/1 คือ tijxoyt
-->รหัสของชั้นเรียน ม.6/2 คือ k5jide5Comments