ข่าวกิจกรรมภายใน


ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.29 ในการตรวจเยี่ยมในการเปิดภาคเรียน 1/2563

โพสต์2 ก.ค. 2563 01:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 13.30 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
คณะผู้บริหารเยี่ยมการเรียนการสอนให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2563 02:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมการเรียนการสอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 01:58 ]


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ของวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นิยม รักพรม ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT)

โพสต์30 มิ.ย. 2563 00:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2563 07:13 ]


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกการประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน    อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา    โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์29 มิ.ย. 2563 22:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า  ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
การประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ

โพสต์29 มิ.ย. 2563 07:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู   กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุม     กลุ่มบริหารงบประมาณ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกลุ่มงาน  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 18:26 ]


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวลำพูล ลาพานิช    รองผู้อำนวยการ และนางสาวอัจฉรียา   นารีวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ รุ่นที่ 2 โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดอำนาจเจริญ 10 โรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องเกียรติสุริยานนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 22:36 ]


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า  ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์26 มิ.ย. 2563 06:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 07:13 ]


วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) มาศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์25 มิ.ย. 2563 22:08โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้1-10 of 953