ข่าวกิจกรรมภายใน


พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่สู่รั้ว ฟ้า-ขาว

โพสต์17 ก.พ. 2562 20:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กลุ่มงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่สู่รั้ว ฟ้า-ขาว จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่
(๑) นางสาวกมลรัตน์ บุญยืน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย
(๒) นางสาวกัญญ์วรา เพ็งภา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย
(๓) นายวัฒนา กลมเกลียว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา
(๔) นายจิระศักดิ์ ภูบุญอ้วน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาจีน
ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับบุคลากรทั้ง ๔ ท่าน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งและสอบย้ายกลับภูมิลำเนาได้

โพสต์17 ก.พ. 2562 20:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กลุ่มงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ 
     (๑) นายวิษณุ กาญจนาภา ท่านรองผู้อำนวยการ 
     (๒) นายธวัชชัย สุดาศักดิ์ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
และคุณครูที่สามารถสอบย้ายกลับภูมิลำเนาได้ คุณครูศิรินาฎ แก้ววิชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีแก่บุคลากรทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น

โพสต์17 ก.พ. 2562 20:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น ในโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๑


การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 18:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 18:02 ]


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

การอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 17:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้


กิจกรรมอาสายุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 04:01โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้


กิจกรรมค่ายชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 03:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมค่ายชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนหญิงให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้นักเรียนห้อง GIPรับรางวัลในการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 6 ของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม

โพสต์14 ก.พ. 2562 06:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 07:07 ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GIP) ทุกคนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนชานุมานวิทยาคมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอนุกรรมการเลือกตั้ง

โพสต์14 ก.พ. 2562 06:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 06:42 ]


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  จะมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ของอนุกรรมการเลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ การงาน และนายทะเบียน ประจำเขตเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง สส. ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา (FLIP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา (FLIP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศดังนี้


1-10 of 581