ข่าวกิจกรรมภายใน


การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในห้วงที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 18:27 ]


นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าพบชุดครูฝึกทหาร จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ โดยมี พ.ต.อนุพงษ์ โสภา เป็นหัวหน้าชุดและชุดครูฝึกร่วม ๑๐ นาย เข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในห้วงที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะการฝึก จำนวน ๑๓ วัน
.
ในการฝึกครั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหาร
เข้าร่วมกันฝึกรวม ๘ โรงเรียน ได้แก่
.
๑. โรงเรียนปทุมราชวงศา ๑๘๙ นาย
๒. โรงเรียนคำเขื่ีอนแก้ววิทยาคม จำนวน ๘ นาย
๓. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จำนวน ๑๕๐ นาย
๔. โรงเรียนลือวิทยาคม จำนวน ๑๙ นาย
๕. โรงเรียนสร้างนกทา ๒๘ นาย
๖. โรงเรียนธันยธร์พิทยา๒ จำนวน ๑๙ นาย
๗. โรงเรียนมูลนิธิสุดี จำนวน ๑๑ นาย
๘. โรงเรียนนาสะไม จำนวน ๒ นาย

รวมยอด นศท. ทั้งหมด ๔๒๖ นายร่วมงานสืบต่อชะตาแม่น้ำ อนุรักษ์วัฒนธรรมเส็งกลอง เยี่ยมมองเมืองปทุมราชวงศา

โพสต์18 ส.ค. 2562 21:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 21:24 ]


เช้าวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมงานสืบต่อชะตาแม่น้ำ อนุรักษ์วัฒนธรรมเส็งกลอง เยี่ยมมองเมืองปทุมราชวงศา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม และการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (MOU)

โพสต์18 ส.ค. 2562 20:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯและการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (MOU) ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ ได้มาศึกษาดูงานห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์16 ส.ค. 2562 00:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 20:41 ]วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนปทุมราชวงศาา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้


พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติและ To Be Number One ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 ส.ค. 2562 23:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ชนะการประกวดจัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา และกิจกรรม To Be Number One ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนครั้งนี้ด้วย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้ 


ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์หนังสือ จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์14 ส.ค. 2562 22:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์หนังสือ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

นักเรียนห้อง GIP ม.๔/๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์14 ส.ค. 2562 20:08โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 07:06 ]


เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ม.๔/๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการประกวดโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การนิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

โพสต์14 ส.ค. 2562 06:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 06:11 ]


นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการนิเทศการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน

โพสต์14 ส.ค. 2562 00:48โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 01:01 ]


วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตำรวจจาก สภ.อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้พิธีลงนามในสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 21:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 21:44 ]


วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช ท่านรองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้1-10 of 718