ข่าวกิจกรรมภายใน


อบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและอีสุกอีใส

โพสต์21 มิ.ย. 2562 17:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 17:43 ]


วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.๑/๑ และ ม.๔/๑ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและอีสุกอีใส ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์21 มิ.ย. 2562 16:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ชนะเลิศระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ ๘

โพสต์21 มิ.ย. 2562 00:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 16:22 ]


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล ๓ รายการ ได้แก่

๑. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

๒.นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

๓. นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติมการแสดงต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

โพสต์19 มิ.ย. 2562 07:17โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 07:36 ]


วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการประกวดร้องเพลงวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์19 มิ.ย. 2562 03:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดร้องเพลงวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

โรงเรียนปทุมราชวงศา ซ้อมแผนอัคคีภัย

โพสต์18 มิ.ย. 2562 02:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 05:13 ]


วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ บริเวณอาคารเรียน ๔ ซึ่งประมวลภาพได้ดังนี้


การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการประกวดพินิจวรรณคดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 22:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ ๑/๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 19:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 19:10 ]


เช้าวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แนะนำคุณครูชาวต่างชาติคนใหม่ ซึ่งจะทำการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนปทุมราชวงศา ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
คณะบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวน PLC

โพสต์15 มิ.ย. 2562 01:44โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 02:14 ]

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารและวิทยากรแกนนำ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้1-10 of 654