แจ้งประชาสัมพันธ์และร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบในการตัดต้นไม้ในบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก

โพสต์11 มิ.ย. 2562 21:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 22:50 ]

ด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงได้ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมประชาพิจารณ์แก่ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนในเขตหมู่ ๑, ๒ และหมู่ ๓ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการตัดต้นไม้ในบริเวณก่อสร้าง ซึ่งประมวลภาพได้ดังนี้

Comments