การติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์11 ม.ค. 2561 02:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 02:55 ]

       ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิยม รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ได้แก่ 
1. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 8
2. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 8
3. นางสาวนันทิยา  วงศ์วิจิตร วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 5
4. นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 5
5. นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 5
6. นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ วิชาเอกศิลปะ ประเมินครั้งที่ 5
7. นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม วิชาเอกภาษาอังกฤษ ประเมินครั้งที่ 4
8. นายกิตติ  ขันอ่อน         วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 4
9. นางสาวภาวิณี  ชมชิด วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 3
10. ว่าที่ ร.ต. แมน  บุญวัง วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 3
11. นางสาวชมพูนุช  สมสะอาด วิชาเอกชีววิทยา ประเมินครั้งที่ 3 – 4 
12. นางสาวสุชาดา  โพนทะนา วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
13. นางสาวอรณี  กาแก้ว วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
14. นายวีรพงษ์  ภิรมย์ตระกูล วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
15. นางสาวมณฑิรา  กิ้มเส้ง วิชาเอกภาษาจีน ประเมินครั้งที่ 1
16. นายสุรเชษฐ์  อโลภะตานนท์ วิชาเอกภาษาจีน ประเมินครั้งที่ 1
17. นางสาวสิรินดา  สีโส วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
18. นายสราวุธ  นาบอน วิชาเอกศิลปะ ประเมินครั้งที่ 1
19. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ วิชาเอกนาฏศิลป์ ประเมินครั้งที่ 1
20. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์ วิชาเอกนาฏศิลป์ ประเมินครั้งที่ 1
21. นายกิตติพันธ์  ไกรนรา     วิชาเอกดนตรี ประเมินครั้งที่ 1
 ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments