การนำเสนอ IS2 ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:10 โดย Jetsada Siriphok ]


       ด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 และได้จัดการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนและตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนองาน ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในคาบที่ 7 - 8 โดยการดำเนินการนำเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอในวันแรก ดังนี้

ภาพบรรยากาศวันที่ 2

ภาพบรรยากาศวันที่ 3

รวมภาพบรรยากาศจากกล้องโรงเรียน

Comments