การประชุม Symposium การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชีพ (PLC)

โพสต์20 มี.ค. 2561 02:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุม Symposium โครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะครู 4.0 กับพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 4.0 ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่าน ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรหลักได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์                  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา                คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์                          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประมวลภาพกิจกรรมดังนี้


Comments