การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา

โพสต์23 มิ.ย. 2560 00:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 00:56 โดย Jetsada Siriphok ]

      วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา พร้อมกล่าวมอบนโยบายโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 250 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โรงเรียนลือวิทยาคม และโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปขยายผลในสถานศึกษา และสามารถออกแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู นำกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมและคณะ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ PLC ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศการอบรมดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments