การอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โพสต์20 พ.ค. 2561 17:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการ "ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศึกราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ในรุ่นที่ 2 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments