ค่ายเยาวชนคนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์11 พ.ค. 2560 01:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 01:25 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ในปี 2559 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาของไทยในยุคการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความสำคัญทางด้านคุณธรรมมากยิ่งขึ้น นั้น จึงได้กำหนดจัดโครงการ ค่าย “เยาวชนคนดี ร้อยดวงใจ ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

รูปภาพทั้งหมด

รูปภาพทั้งหมด

Comments