นักเรียนทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประจำปี 2560

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:56 โดย Jetsada Siriphok ]


     วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นาย วิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้นำนักเรียนทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปีที่1  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
       1. นายศักนรินทร์ ทองแลง ม.5/3
       2.นางสาวปิยะธิดา  ระภาเพศ ม.5/8
       3.นายอนันตชัย  ถนอมชาติ ม.4/2
       4. นางสาวนิศากร นาคำสี ม.4/2
       5.นางสาวสุธิดา  คอแก้ว ม.5/8
       6. นางสาววิลาวัณย์ วรรณวัต ม.6/4
       7.นางสาวชลธิชา กูลโกล ม.6/7
       8.นางสาวพิจิตรา บุญโท ม.6/3
      9.นางสาวอุษณีย์กร มิ่งทอง  ม.6/3
     10.นางสาวปิยะเมลวรรณ เชื้อบัณฑิต  ม.5/5
     11.นางสาวกุสุมา กานุสนธ์  ม.5/7
     12.นายณัฐพล พุทธรัตน์  ม.5/5
     13.นางสาวอัจฉรา โสตบุรุษ  ม.5/3
     14.นางสาวสุวนันท์ ถานันดร  ม.4/2
     15.นายธีรภัทร สิงห์ชา  ม.5/3
     16.นางสาวฐิติยา วรรณทาป ม.5/2
     17. นางสาวกนกวรรณ พุทธรัตน์ ม.6/6
     18.นางสาววราพร เสภมี  ม.6/6
     19.นายธนากร คำยอด  ม.5/4
     20.นางสาวพัชชา กุมแก้ว  ม.4/3
โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

รูปภาพทั้งหมด

Comments