ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์17 ก.ค. 2561 23:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

       ช่วงเช้าของวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิยม รักพรม  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ได้แก่ 
         1. นางสาวนันทิยา  วงศ์วิจิตร วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 6-7
         2. นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 6-7
         3. นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 6-7
         4. นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ วิชาเอกศิลปะ ประเมินครั้งที่ 6-7
         5. นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม วิชาเอกภาษาอังกฤษ ประเมินครั้งที่ 5-6
         6. นายกิตติ  ขันอ่อน         วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 5-6
         7. นางสาวภาวิณี  ชมชิด วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 4-5
         8. ว่าที่ ร.ต. แมน  บุญวัง วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 4-5
         9. นางสาวชมพูนุช  สมสะอาด วิชาเอกชีววิทยา         ประเมินครั้งที่ 5-6
       10. นางสาวสุชาดา  โพนทะนา วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 2-3
       11. นางสาวอรณี  กาแก้ว วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 2-3
       12. นายวีรพงษ์  ภิรมย์ตระกูล วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 2-3
       13. นางสาวมณฑิรา  กิ้มเส้ง         วิชาเอกภาษาจีน ประเมินครั้งที่ 2-3
       14. นายสุรเชษฐ์  อโลภะตานนท์ วิชาเอกภาษาจีน ประเมินครั้งที่ 2-3
       15. นางสาวสิรินดา  สีโส วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 2-3
       16. นายสราวุธ  นาบอน วิชาเอกศิลปะ ประเมินครั้งที่ 2-3
       17. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ วิชาเอกนาฏศิลป์ ประเมินครั้งที่ 2-3
       18. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์ วิชาเอกนาฏศิลป์ ประเมินครั้งที่ 2-3
       19. นายกิตติพันธ์  ไกรนรา วิชาเอกดนตรี ประเมินครั้งที่ 2-3
       20. นายอรรถพล  สุขทอง วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
       21. นางสาวจิราพร เพชรแกมแก้ว วิชาเอกฟิสิกส์         ประเมินครั้งที่ 1
       ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments