รับโล่ห์ยกย่องชมเชย จากมณฑลทหารบกที่ 22

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:57 โดย Jetsada Siriphok ]


      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับโล่ห์ยกย่องชมเชย จากมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยเป็นศูนย์ฝึกย่อย ประจำปีการศึกษา 2560
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันนักศึกษาวิชาทหาร ในวันดังกล่าวหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะมีการจัด พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และราษฏรอาสาสมัครที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือนิยมเรียกว่า รด.(ย่อจาก "รักษาดินแดน") เป็นกำลังสำรองของกองทัพไทยที่ฝึกหัดจากเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.)
ภายหลังจากการยกเลิกการฝึกยุวชนทหารในปี พ.ศ. 2490 พลโท หลวงชาตินักรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าการสงครามในอนาคตนั้น พลเมืองทุกคนไม่จำกัดเพศและวัย ย่อมจะต้องมีส่วนร่วมในสงครามด้วยกันทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายโครงสร้างของกองทัพ พร้อมกับพัฒนาระบบกำลังสำรองควบคู่กันไป กระทรวงกลาโหมจึงจัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2491 และคำสั่งทหารที่ 54/2477 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2491 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการนักศึกษาวิชาทหารจึงเริ่มมีขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Comments