โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

โพสต์28 ก.ย. 2559 19:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2559 19:52 โดย Jetsada Siriphok ]


           วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments