ร่วมเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุม Symposium ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โพสต์28 ก.ย. 2562 02:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไปชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุม Symposium ของโรงเรียนเพื่อสรุปและถอดบทเรียนในการดำเนินงานของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เกี่ยวกับ "การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ซึ่งโรงเรียนปทุมราชวงศาได้ไปเป็นพี่เลี้ยงในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments