ข้อมูลโรงเรียน

แผนที่โรงเรียนปทุมราชวงศา


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2561 02:56โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 02:57 ]


นายเอื้อ  จำปาทอง
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2532


นายสมจิตร บุตรทองทิม
ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2532- พ.ศ. 25352


นายรณการณ์  สุทธิประภา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544


นายจักรทิพย์  กีฬา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548นายพิชิต  กะมณี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2548- 2559นายนิยม รักพรม
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน


คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 23:24 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]

คำขวัญ

"ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้" / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

" ปญฺญา นรานํ รตนํ" / ปัญญา้เป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ล้ำเลิศวิชาการ ผสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2562 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:47โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 04:28 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปทุมราชวงศา

พระปทุมวรราช สุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:34โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 19:03 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]

ประวัติโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
                    โรงเรียนปทุมราชวงศา เดิมชื่อ "โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม" ตั้งอยู่ เลขที่ 261 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ 56 ไร่ 1 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยมี นายเอื้อ  จำปาทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 โรงเรียนนาหว้าวิทยาคมได้รับอณุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนปทุมราชวงศา" สืบเนื่องจากบ้านนาหว้าใหญ่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยไม่ผ่านกิ่งอำเภอ  และได้อนุญาตให้นำชื่อ เจ้าพระยาปทุมวรราช สุริยวงศ์ (ท้าวคำผง)เจ้าเมืองอุบลคนแรก มาตั้งเป็นชื่ออำเภอซึ่งถือเป็นมงคลยิ่ง


                    ตามท้องที่ ที่ได้รับพระราชกฤษฏีกา ยากฐานะจากตำบลนาหว้า อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอ และตราสัญลักษณ์ดังกล่าว


                    โรงเรียนปทุมราชวงศา มีผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี

  • นายเอื้อ  จำปาทอง        ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2524 - ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2532
  • นายสมจิต  บุตรทองทิม  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2535
  • นายรณการ  สุทธิประภา  ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544
  • นายจักรทิพย์  กีฬา         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2548
  • นายพิิชิต  กะมณี            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2548 - 2559
  • นายนิยม  รักพรม            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

                    พระประจำโรงเรียน :  พระพุทธสันติรณฤทธิ์พินิจปทุมราชวงศา มหามุณีศรีศาสดาจารย์ พระประทานพรอำนาจเจริญ บวรมิ่งมงคล  โรงเรียนได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานและทำพิธีสมโภช เมื่อวันที่สิบ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ บริจาคโดย คุณนงลักษณ์  เหลืองรุ่งทิพย์1-4 of 4