ข้อมูลโรงเรียน

แผนที่โรงเรียนปทุมราชวงศา


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2561 02:56โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2565 19:57 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]


คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2564 20:20 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]

คำขวัญ

ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้ ” / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

“ ปญฺญา นรานํ รตนํ ” / ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)ประเด็นกลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:47โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 22:58 ]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปทุมราชวงศา
โรงเรียนปทุมราชวงศา

พระปทุมวรราช สุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:34โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2565 20:03 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]

ประวัติโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
                    โรงเรียนปทุมราชวงศา เดิมชื่อ "โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม" ตั้งอยู่ เลขที่ 261 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ 56 ไร่ 1 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยมี นายเอื้อ  จำปาทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 โรงเรียนนาหว้าวิทยาคมได้รับอณุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนปทุมราชวงศา" สืบเนื่องจากบ้านนาหว้าใหญ่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยไม่ผ่านกิ่งอำเภอ  และได้อนุญาตให้นำชื่อ เจ้าพระยาปทุมวรราช สุริยวงศ์ (ท้าวคำผง)เจ้าเมืองอุบลคนแรก มาตั้งเป็นชื่ออำเภอซึ่งถือเป็นมงคลยิ่ง


                    ตามท้องที่ ที่ได้รับพระราชกฤษฏีกา ยากฐานะจากตำบลนาหว้า อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอ และตราสัญลักษณ์ดังกล่าว


                    โรงเรียนปทุมราชวงศา มีผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

  • นายเอื้อ  จำปาทอง         ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2524 - ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2532
  • นายสมจิต  บุตรทองทิม   ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2532 - 2535
  • นายรณการ  สุทธิประภา  ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2535 - 2544
  • นายจักรทิพย์  กีฬา         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2544 - 2548
  • นายพิชิต  กะมณี            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2548 - 2559
  • นายนิยม  รักพรม           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2559 - 2563
  • นายสุกิจ  จันทบาล        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2563 - 2565
  • นายรัศมี  ถิ่นขาม           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

                    พระประจำโรงเรียน :  พระพุทธสันติรณฤทธิ์พินิจปทุมราชวงศา มหามุณีศรีศาสดาจารย์ พระประทานพรอำนาจเจริญ บวรมิ่งมงคล  โรงเรียนได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานและทำพิธีสมโภช เมื่อวันที่สิบ กุมภาพันธ์ 2553 บริจาคโดย คุณนงลักษณ์  เหลืองรุ่งทิพย์

                    ด้านคุณภาพพื้นฐาน โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการรับรองการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

1-4 of 4