คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok
คำขวัญ

"ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้" / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

" ปญฺญา นรานํ รตนํ" / ปัญญา้เป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ล้ำเลิศวิชาการ ผสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2562 
Comments