คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2564 20:20 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]
คำขวัญ

ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้ ” / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

“ ปญฺญา นรานํ รตนํ ” / ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)ประเด็นกลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Comments