คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2562 21:24 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]
คำขวัญ

"ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้" / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

" ปญฺญา นรานํ รตนํ" / ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ล้ำเลิศวิชาการ ผสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล 
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2562 

Comments