คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2564 02:55 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]
คำขวัญ

ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้ ” / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

“ ปญฺญา นรานํ รตนํ ” / ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  ล้ำเลิศวิชาการ ผสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล 
บนหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง" 

Comments