ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2560

ผลงานดีเด่น 2560

 นายทองแสง หน่อแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ ณ ประเทศจีน 
ระดับชั้น ม.1-3 
 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยครูผู้ได้รับการรับรองได้แก่
  1. นางอารีย์  สิถิระบุตร  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  2. นายณัชธฤต  เกื้อทาน  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  3. นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  4. น.ส.เบญจมาภรณ์  อินทร์โสม ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  5. นายวันชัย  พรมกสิกร ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  6. นางสาววริญญา ไชโยธา ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560" 
 
นายสัญชัย   ศรีสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัล "ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"  
นายณัชธฤต เกื้อทาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560" 
  นายธวัชชัย สุดาศักดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูที่มีสุขภาพดี สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560" 
  นายนัยจิตร ไพโสภา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  สกสค.อำนาจเจริญ 
ประจำปี 2560"
 
นางกชพร อรกาล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ 
ประจำปี 2560"
  
 นางสาวนุศราพร อินลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ 
ประจำปี 2560"
  
นางนวลละออง สุดาศักดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ 
ประจำปี 2560"   
  นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ ครูกลุ่มมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560" 
 นายธนบูลย์ อรกาล ครูกลุ่มมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"  
 นางสาวมยุรฉัตร ลาภสาร ครูกลุ่มมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"  
  นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร ครูกลุ่มมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล"ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"
นางสาวภัทรวดี วัณฏ์สุรกานต์ ครูกลุ่มมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล"ครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"  
  นายพรประสิทธิ์ โสวันนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ได้รับรางวัล"ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"  
  นายทินกร จิณะแสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี ได้รับรางวัล"ครูผู้สอนศิลปะดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560"
นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี ได้รับรางวัล"ครูผู้สอนศิลปะดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560" 
 นางชมพูนุช เกื้อทาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล"ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560" 
 นางวราภรณ์ ขันติจิตร ครูกลุ่มมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล"พนักงานราชการดีเด่น สพม.29 
 นายสมบูรณ์ พุทธรัตน์ ได้รับรางวัล"ลูกจ้างประจำดีเด่น สพม.29" 

Comments