ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2561

ผลงานดีเด่น 2561


 นายณัชธฤต เกื้อทาน รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 นายทองแสง หน่อแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คว้าแชมป์นานาชาติ ชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติในรายการ Robot Challenge 2018 in China
 นายทองแสง หน่อแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมส์การแข่งขัน Robo Rescue จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 
คุณครูยุวธิดา มุทา และคุณครูอรวรา  อนุดำ ครูชมรมTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมรับรางวัลบุคลากรทูบีนัมเบอร์วันยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ประจำปี 2561 มอบโดยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับรางวัลต่างๆ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 
 นางแรมใจ ปลดเปลื้อง ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น" จาก สพม.29 ประจำปี 2561 
นางสาวจินตหรา อ่อนโยน ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2561
 
นางสาวหทัยกาญจน์ พลพันขาง ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561  
 นางสาวเกสร ลาภสาร ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561  
 นางนงลักษณ์ กาณารักษ์ ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561 
นางสาวรินรดา อินทรัตน์ ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561 
 นางสาวสิรินดา สีโส ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561  
 นายเจษฎา ศิริโภค ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561   
นางประภาพร พรมกสิกร ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น" สพม.29 ประจำปี 2561  
 นายนิติวุฒิ สุจริต ได้รับรางวัล "ครูจิตอาสาดีเด่น"  สพม.29 ประจำปี 2561  
นายสมพร คุ้มครอง ได้รับรางวัล "พนักงานราชการดีเด่น"  สพม.29 ประจำปี 2561  
 นางวชิราภรณ์ นนทะบุตร ได้รับรางวัล "ลูกจ้างสนับสนุนการสอนดีเด่น"  สพม.29 ประจำปี 2561
 นายสงบ กาณารักษ์ ได้รับรางวัล "ครูที่มีมาตรฐานความรู้ดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561
 นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา ได้รับรางวัล "ครูที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ได้รับรางวัล "ครูที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561
 นางสาวณิชาวรินทร์ ลาหาญ  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561
 นายทองแสง หน่อแก้ว ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561 
 นายชัยยันต์ จันทร์ทอง  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561
 นายธีระพล สินเติม  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561
 นายสราวุธ นาบอน  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนศิลปะดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561 
  นางเยาวภา แพงดี  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสังคมศึกษา           ดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561 
 นางประจบ รัตนศรี  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561  
 นายจิเรศ ปัญญามูล  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561 
 นายเกรียงศักดิ์ บัวถา  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561  
 นางสบาไพ คาเลิศ  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา       ผู้เรียนดีเด่น"  สกสค. ประจำปี 2561   
นางรัตนา แสนแดง  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาไทย              ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561    
นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนภาษาไทย    ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561     
 นายทองแดง แสวงบุญ  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสังคมศึกษา      ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561      
     นางสาวอรณี กาแก้ว  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสังคมศึกษา         ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561   
 นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 
 นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ
 ประจำปี 2561  
นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนศิลปะ               ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561   
 นายกิตติพันธ์ ไกรนรา  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนศิลปะ                ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561    
 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ          
ประจำปี 2561
     
 นายดารากรณ์ อัปกาญจน์  ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ     
ประจำปี 2561
 
 
 นางสาวเมธาวิณี บุญสิงห์  ได้รับรางวัล "ครูผู้สนับสนุนการสอน ดีเด่น"  จาก สมป.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561  
นางนวลละออง สุดาศักดิ์  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 นางสาวนันทนา สำเภา  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 นายอรรถพล สุขทอง  ได้รับรางวัล 
1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-6
2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 

ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นางสาวอรวรา อนุดา  ได้รับรางวัล 
1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน   ระบำมาตรฐาน ม.1-3
 2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6
3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 

ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 
ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายทินกร  จิณะแสน  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
นายนัยจิตร  ไพโสภา  ได้รับรางวัล 
1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 
2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
นางจิตสัมพันธ์  ศิลาลัย  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
นางชมพูนุช  เกื้อทาน  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

 
Comments