ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2562

ผลงานดีเด่น 2562


 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมพญานาครินทร์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 วันที่ 31 มีนาคม 2563
  นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
เข้ารับรางวัล "คุรุสดุดี" เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 
จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ คุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 วันที่ 16 มกราคม 2563 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
เข้ารับรางวัล ""ครูดีในดวงใจ"" เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 
จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ คุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มกราคม 2563
  
นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
1.ครูที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น 
2.ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 

  
 นายวันชัย  พรมกสิกร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
นายสงบ  กาณารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563 
 นายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 1.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ International Robotic Olympiad 2019
2.รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-6
  
นางเพียงคำ  สิมกันยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น  
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
 นายจิเรศ  ปัญญามูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 1.ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
 
นางสาวยุวธิดา วรรณทาป ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล นักวิชาการชั้นนำ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
 นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  
  นายทินกร  จิณะแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 1.ครูผู้สอนศิลปะดีเด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
 
 นางสาวหทัยกาญจน์ พลพันขาง ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
   
  นายกิตติ  ขันอ่อน ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  
นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดี
เด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

   
 ว่าที่ ร.ต. แมน  บุญวัง ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
   
 นายอรรถพล  สุขทอง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดี
เด่น 
2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.
4-ม.6    
  นางยุพาพร  มหาโยธี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูจิตอาสา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563   
  นางนวลละออง  สุดาศักดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563 
1.ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 
2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
 นางประภาพร   พรมกสิกร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563 
1.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น 
2.ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
 
  นางสุนันทา  ทองพุ่ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563 
 น.ส.วริณศิญา  พงษ์เกษ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโน
โลยี
2.ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม ม.4
-ม.6  
 นายวุฒิไกร  กุลราษฏร์ ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
    
 นางสาวนันทิยา  วงศ์วิจิตร ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  
  นางสาวอรณี  กาแก้ว  ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
  นางสาวรินรดา  อินทรัตน์  ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูผู้สอนศิลปศึกษาดี
เด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4
-ม.6 
  นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  
 นางนงลักษณ์  อุปสุข  ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.พนักงานราชการ/ลูกจ้างสอนดีเด่น
2.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
นายสังข์วาล  สิมลี ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ได้รับรางวัล ลูกจ้างสนับสนุนการสอนดีเด่น
  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
   
 น.ส.เสาวลักษณ์  คชมิตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563 
 
 นายเจษฎา  ศิริโภค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีดี
เด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4
-ม.6 
3.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม ม.
1-ม.3  
 นางสาวพาณิภัค  บ่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  นายนัยจิตร  ไพโสภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.
ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน  
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 เหรีญทองแดง GSP ม.1-3 

 นางสาวอรอนงค์  ไพเราะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
 นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูสังคมศึกษาดี
เด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ม.1
-ม.6 
 นายนิติวุฒิ  สุจริต ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูสุขศึกษาพลศึกษาดีเด่น
2.
ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
 
  นายกิตติพันธ์   ไกรนรา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูศิลปศึกษาดีเด่น
2.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  และกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 
 
  นางสาวกัญญ์วรา  เพ็งภา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  นางนงนุช  ทวีพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  นางสาวอรวรา  อนุดำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
1.ครูจิตอาสาดีเด่น
2.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
  นางสาววชิราภรณ์  นนทะบุตร ตำแหน่ง ลูกจ้าง
ได้รับรางวัล ลูกจ้างสนับสนุนการสอนดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  นางสาวเกสร  ลาภสาร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 นางประจบ  รัตนศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
  นางเยาวภา  แพงดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
 นายดารากรณ์  อัปกาญจน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-6
และเหรียญเงิน กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
 นางสบาไพ  คำเลิศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
  
 นางแรมใจ  ปลดเปลื้อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563
 
นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563   
นางจารุวรรณ  จุลแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563  
 นางสาวณัฐพร  ก้อนรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563  
 นายเกรียงศักดิ์  บัวถา ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563  
 นายสราวุธ  นาบอน ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563  
  นางสาวภาวิณี  ชมชิด ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ
2563
  
 นางสาวสิรินดา  สีโส ตำแหน่ง ครู 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ
2563
   
 
นางสาวมณฑิรา  กิ้มเส้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ
2563
    
  นายวัฒนา  กลมเกลียว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ2563    
 นางสาวสมพงษ์  วรรณโสภา ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ
2563
 
นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ ตำแหน่ง ครู
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARD ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ
2563
 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น ใต้ร่มนนทรี สู่ 50 ปี คนดี คิดดี ศึกษาศาสตร์” ประเภทครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน    การอาชีวศึกษา และต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยได้รับมอบโล่รางวัล       
จาก รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 นายทองแสง หน่อแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คว้าแชมป์นานาชาติ รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน Hand Generator Robot Sled Race (รุ่นอายุ 13-19 ปี) ในรายการ International Robotic Olympiad 2019 in Thailand 
 นายทองแสง หน่อแก้ว และนายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คว้าแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี 2562 ในรายการหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน รุ่นอายุ
13-19 ปี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์
ในเวทีระดับนานาชาติ 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีในดวงใจ"
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
Comments