ผลงานของคณะผู้บริหาร

 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ 
    1. ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2. ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3. ได้รับรางวัลเสมา ปปส. ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข    ปีการศึกษา 2560
  นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมาตรฐานความรู้ดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560
 นางสาวลำพูล ลาพานิช  รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมาตรฐานความรู้ดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560
  นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560
  นายวิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560
 นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสุขภาพดี สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560

Comments