ผลงานของคณะผู้บริหาร ปีการศึกษา 2560

 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ 
 
    ได้รับรางวัลเสมา ปปส. ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข        ปีการศึกษา 2560
  นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมาตรฐานความรู้ดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62
 นางสาวลำพูล ลาพานิช  รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมาตรฐานความรู้ดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62
  นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น สพม.29 ประจำปี 2560 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62
  นายวิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62
 นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสุขภาพดี สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2560 
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62

Comments