ผลงานของคณะผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561

 
 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ 
ได้รับรางวัล โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 
 นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ
ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 
นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ 
    
1. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากคุรุสภา ประจำปี 2561
2. ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ
1.ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก สพม.29 ประจำปี 2561
2.ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น จาก สกสค. 
อำนาจเจริญ             ประจำปี 2561
 

นางสาวลำพูล ลาพานิช  รองผู้อำนวยการ

ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่  จาก สพม.29 ประจำปี 2561
 
 
นายวิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสุขภาพดี  จาก สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2561
 
นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาดีเด่น สกสค.อำนาจเจริญ ประจำปี 2561

Comments