ผลงานของคณะผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562

  นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ 
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD
2.ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำดีเด่น
3.ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
4.ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ 
ได้รางวัล "คุรุสดุดี" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
จากคุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Comments