ผลงานของคณะผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562

  นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ 
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ เหรียญทอง อันดับ3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
2.ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำดีเด่น
3.ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
4.ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ 
1.ได้รางวัล "คุรุสดุดี" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
จากคุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3.ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Comments