ผลงานด้านสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2561
  • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑

  • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
  • โรงเรียนปทุมราชวงศาผ่านการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับสถานศึกษา (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  • โรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ของโรงเรียนและต้นแบบการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  • ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นชมรมต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

    Comments