ผลงานด้านสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562
 • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี2562

  


 • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562
   

 • โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นผู้บริหาร/หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2562


ปีการศึกษา 2561
 • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 •   


 • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561


 • โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
 • โรงเรียนปทุมราชวงศาผ่านการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับสถานศึกษา (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • โรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ของโรงเรียนและต้นแบบการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
 • ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นชมรมต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561


  Comments