ผลงานนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีการศึกษา 2562
นางสาวกัลยาณี กองหาโคตร ม.6/3
ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”
(ผู้นำทางวัฒนธรรม)เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
  
 นายธีระวัฒน์ แก้วโท ม.5/6
ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”
(ผู้นำทางวัฒนธรรม)เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอำนาจเจริญ
   
 นายณัฐพล จำปานนท์ ม.6/2
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์
 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 นายไตรภพ สัจธรรม ม.6/2
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญปีการศึกษา 2561

 นางสาวปิยดา ลุสมบัติ ม.6/1 
รับรางวัลความประพฤติดี ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดสามพระยาวรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
 นายเจษฎากร    พิมพารัตน์ ม.5/2
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 
นางสาวกมลชนก    แวงวัน ม.5/2
 นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 เด็กชายคณาธิป    กะมณี ม.3/5
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

Comments