ผลงานนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีการศึกษา 2561

 นางสาวปิยดา ลุสมบัติ ม.6/1 
รับรางวัลความประพฤติดี ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดสามพระยาวรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
 นายเจษฎากร    พิมพารัตน์ ม.5/2
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 
นางสาวกมลชนก    แวงวัน ม.5/2
 นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 เด็กชายคณาธิป    กะมณี ม.3/5
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

Comments