ผลงานนักเรียนด้านวิชาการต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2562

 
 นางสาวฟ้าประทาน  สง่างาม ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี
 
  างสาวเกษร  ลำงาม ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี
 
  1.นายณัฐพล จำปานนท์ ม.6/2           
                                             2.นายไตรภพ สัจธรรม ม.6/2        
                                             3.นายธีระวัฒน์ แก้วโท ม.5/6 
ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน Hand Generator Robot Sled Race (รุ่นอายุ 13-19 ปี) ในรายการ International Robotic Olympiad 2019 in Thailand
 
                                      นางสาวชลธิชา  เหิกขุนทด ชั้น ม.5/1
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
 
นายศุภกฤต  คำอ่อน ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
 
 นางสาวฟ้าประทาน  สง่างาม ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
 นายศุภสรณ์ สายหยุด ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 

 างสาวเกษร  ลำงาม ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
 นางสาวณัฐวดี   อุดมศรี ชั้น ม.5/1 (GIP)
สามารถสอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2562
ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
 นางสาวรัชฎาภรณ์ อินชนะ นักเรียนชั้น ม.4/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพ เอแม็ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562
 
 1.นายณัฐพล จำปานนท์ ม.6/2           
                                            2.นายไตรภพ สัจธรรม ม.6/2        
                                            3.นายธีระวัฒน์ แก้วโท ม.5/6 
คว้าแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ประจำปี 2562 
                                            นางสาวเพชรดา กังขอนนอก ชั้น ม.4/7 (FLIP)
สามารถสอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ AYC Pre English Placement Test เพื่อเข้ารับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศ "อังกฤษ" 
ด้วยคะแนน 77 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
(1) น. ส. ศรุตตา ชูเสน ม.6/6
(2) น.ส. ปิยะวัลย์ สารราษฎร์ ม.6/4 
(3) น.ส. นพรดา สิงห์ขรณ์ ม.6/4
ได้รับรางวัลในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 
และ นายปิยะวัฒน์ สาระดำ ม.6/6 
ได้รับรางวัลเยาวชนพิทักษ์สิทธิดีเด่น


 นางสาวปิยดา ลุสมบัติ  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.6/1 
สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สามารถสอบติดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประจำปีการศึกษา 2562

ประจำปีการศึกษา 2561

 
 นางสาวณัฐวรา หมุนคำ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.3/1 
สอบได้คะแนน O-NET วิชา คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561
 
 นายเฉลิมเกียรติ กาเผือก ม.6/1 
ที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
 
 นายปิยะรัตน์  ลอยลม ม.6/1 
ที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
 
 1.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
2.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2 
ที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติในรายการ Robot Challenge 2018 in China
 
 1.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
2.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2 
ที่สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
 
  1. นายณัฐกุล  นิยมสุข ม.6/8 
2.นายศตพร  ปุรินันท์ ม.6/8
รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  


ปีการศึกษา 2560

 
 1.นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.3/7
2.นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.3/2
3.เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.2/6 
ที่สามารถคว้าแชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา 
(หุ่นยนต์บังคับมือ)
  นักเรียนสามารถสอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการต่างๆ  ประจำปี 2560 ได้แก่
1.นายปิยะรัตน์  ลอยลม  ม.6/1
2.นายอนวัช  สิถิระบุตร ม  ม.6/1
3.นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก  ม.6/1
4.นางสาวพณิชชยา  วุฒิฉันท์  ม.6/1
5.นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ  ม.5/1
6.นางสาวสมฤทัย  ไขแสง  ม.6/2
 7.นายรชต    ลูกไทย  ชั้น ม.4/1 

   
1.นายจักรพงษ์  อินลี ม.4/1
2.นางสาวจิราภรณ์  คุสิตา ม.5/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560
  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
 
นางสาวสุภัชศร  ผานัด ม.6/2 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
 
นางสาวเกตุมณี   ไตยวงค์ ม.6/8
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
1.เด็กชายวันชัย  กูลโกล ม.3/5
2.เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ม.2/6
3.เด็กชายสิรวิชญ์  พรมกสิกร ม.2/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
1.เด็กหญิงณัฐวรา  หมุนคำ ม.2/1
2.เด็กชายศุภสรณ์  สายหยุด ม.3/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
1.เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์ ม.1/1
2.เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ ม.1/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง ในการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560


ปีการศึกษา 2559

 
 นางสาววายุ บุญสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขัน สังคมศึกษ ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1- ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 "
ประจำปีการศึกษา 2559
 
 1.นายเอกฉัตร  กาณารักษ์     ม.5/1
2. นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก   ม.5/1
3. นางสาวณัฐนารี  ศรีประดู่    ม.5/1
4. นายวิจิตรสิน  บุตรพลอย    ม.6/6
5. นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ      ม.4/1
6. นายชิชชากร  ศรีวะกุล       ม.4/1
7.เด็กชายชยวุฒิ ทุมวงค์       ม.1/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ปีการศึกษา 2559


Comments