real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 

เข้าสู่ระบบพบเด็กสร้างหุ่น2

alt

ระดับการแข่งขัน โรงเรียน ชื่อทีม ที่อยู่โรงเรียน ผู้ควบคุมทีม เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ผู้สมัครคนที่ 1 ผู้สมัครคนที่ 2 ผู้สมัครคนที่ 3
มัธยมศึกษา ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ศรีคูณบอท อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายศักดิ์ศรี กัญยะ 0883655810 tommytomcan@hotmail.com ด.ช. นพรัตน์ ยะราช ด.ช. พิทยา ขุนศรี ด.ช. กรภัทร์ ภูมิภาค
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด โนนทุ่งดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ นายวีระเดช ปอแก้ว 085-1054863 ไม่ระบุ เด็กชายธีระพันธ์ จันโทสี ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ประถมศึกษา สามแยกชมภู โคกเจริญยางเครือพัฒนา สามแยกชมภู โคกเจริญ ยางเครือพัฒนา หมู่ 6 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ นายวีระชัย สุตะภักดิ์ 089-285-8449 ไม่ระบุ ด.ช.อังคุลิ บ่อแก้ว ด.ช.สิทธิเดช ไชยคำภา ด.ช.เจษฎากร พิมพารัตน์
ประถมศึกษา บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ โคกกอกหินเหล็กไฟ หมู่ 8 บ้านโคกกอก ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 นายวีรวิทย์ จากผา 0837401607 www@hotmail.com ด.ช.ภัทรพล มโนบุตร ด.ญ.บุญญิสา ไชยสิงห์ ด.ช.สุนิตา จันทร์ชื่น
ประถมศึกษา บ้านแสนสำราญ แสนสำราญ หมู่ 11 บ้านแสนสำราญ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 นายวีรนันท์ นารีบุตร 0879285906 Weeranun_boy@hotmail.com ด.ช.ไพศาล ส่วนเสน่ห์ ด.ญ.สรัลพร จันทะไชย ด.ช.เมธี มีสิทธิ์
ประถมศึกษา เสนางคนิคม SN Robot 62 ม.12 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 นายวาสนา พรมวงค์ 0862576683 amnat_113@hotmail.com เด็กชายณภคดล ต่อมคำ เด็กชายณัฐพงศ์ แก้ววงค์ เด็กชายวุฒิพงศ์ เห็มวงค์
มัธยมศึกษา เสนางคนิคม SN Robot 62 ม.12 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 นายวาสนา พรมวงค์ 0862576683 amnat_113@hotmail.com เด็กชายณภคดล ต่อมคำ เด็กชายณัฐพงศ์ แก้ววงค์ เด็กชายวุฒิพงศ์ เห็มวงค์
มัธยมศึกษา เมืองกลางประชานุกูล เมืองกลางประชานุกูล 159 หมู่ 21 ต. กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพิสัน โพนทัน 0847165214 phisanp940@gmail.com เด็กชายเพียรอนันต์ ปัญญาทอง เด็กชายอภิลักษณ์ อรรคบุตร เด็กชายอนุชิต แซ่ตั้ง
ประถมศึกษา บ้านเตาไห เตาไห 1 โรงเรียนบ้านเตาไห หมู่5 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา 0815486247 rabbit2187@hotmail.com เด็กชายศรัณกริช บริบูรณ์ เด็กชายนราวุฒิ ธงไชย เด็กชายกิตติพงศ์ บุญนาดี
มัธยมศึกษา บ้านเตาไห เตาไห 2 โรงเรียนบ้านเตาไห หมู่5 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา 0815486247 rabbit2187@hotmail.com เด็กชายปฐมการณ์ แซ่โง้ว เด็กชายพฤกษ์ เกษสุภัท เด็กชายพันท์ เกษสุภัท
มัธยมศึกษา อาเวมารีอา DOODEE AVE1 512 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา 0821477358 yyung2009@hotmail.com เด็กชายวุฒิชัย ทำทอง เด็กชายณัชพล เหงกระโทก เด็กชายปิยวัฒน์ สายเจริญ
มัธยมศึกษา อาเวมารีอา DOODEE AVE2 512 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา 0821477358 yyung2009@hotmail.com เด็กชายณฐพล แก้วหลอดหัน เด็กชายนิพิฐพนธ์ หวังดี เด็กชายศราวุธ แสงทอง
มัธยมศึกษา บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านนาผาง 199 ม.6 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ นายปรีชา มารุตะพันธ์ 084-9011-601 ulairat1@hotmail.com ด.ช.นพพร เหล่าพร ด.ช.ฉลองยศ ทองพูล ด.ช.อุทัย วณานิชย์
ประถมศึกษา โพธิ์ศิลานาหว้า หุ่นยนตร์ ลมกรด โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 นายประมวล เจริญรัตน์ 0837439117 i_dgmvot@hotmail.com ด.ช นันทวัฒน์ จันทร์คุปต์ ด.ช อดิศร โคตรอาษา ด.ช ประทีป วงค์แก่น
ประถมศึกษา บ้านจานลาน JALAN 1 บ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ นายบัญชา ภักดี 0828724209 anuluk_kee@hotmail.com ด.ช.ศรราม ยุวบุตร ด.ช.สมบัติ จันทร์แก้ว ด.ช.อดิศร บุตรแก้ว
มัธยมศึกษา นาวังวิทยา นาวังวิทยา ต.นาวัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายธีรยุทธ ขันธุรา 045-556220 ไม่ระบุ ด.ช.ทิวากร โสดานา ด.ญ.เดือนเพ็ญ จอกนาค ด.ช.พิชาภพ ชำนาญฤทธิ์
มัธยมศึกษา ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ท.ว.โรบอท 237 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายธวัฒน์ แดนดี 084-4213865 kru_thawat@hotmail.com ด.ช.อานนท์ แก่นพิทักษ์ ด.ช.นนทวัฒน์ ศรีนวล ด.ช.ชัยวัฒน์ ทาทอง
ประถมศึกษา บ้านนามน มดแดงนามน 126 ม.4 บ้านนามน ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 นายธนายุทธ ซามงค์ 0881121281 samongg@hotmail.com ด.ช.ศราวุธ ใจทัด ด.ช.ภาณุวัฒน์ ใจทัศน์ ด.ช.สุรยุทธ อุตรโรกุล
ประถมศึกษา บ้านลือนาคำ ลือนาคำ หมู่ 8 บ้านลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 นายชาญวิทย์ ผิวสุวรรณ และ นายชัยยุทธ ศรีสุข 0862581042 amnat_050@hotmail.com เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีจันทร์ เด็กชายธีรพงศ์ ผิวละมุล เด็กชายอมรนิวัติ ทั่งน้อย
ประถมศึกษา บ้านลือนาคำ ลือนาคำ หมู่ 8 บ้านลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 นายชาญวิทย์ ผิวสุวรรณ และ นายชัยยุทธ ศรีสุข 0862581042 amnat_050@hotmail.com เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีจันทร์ เด็กชายธีรพงศ์ ผิวละมุล เด็กชายอมรนิวัติ ทั่งน้อย

ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอกบุคคลออนไลน์

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229