ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับทอง

 


ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์