คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิศัยทัศน์

 คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิศัยทัศน์

 
คำขวัญ

“ ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้ ” / "Unlimited Learning"


 ปรัชญา

“ ปญฺญา นรานํ รตนํ ” / ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์


วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย


ประเด็นกลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


อัตลักษณ์

วิชาการเด่น เป็นคนดีของสังคม

 
เอกลักษณ์

เป็นเลิศวิชาการ งานก้าวหน้าสู่สากล


ความดีสากล 5 ประการ

    สะอาด
    ระเบียบ
    สุภาพ
    ตรงต่อเวลา
    สาธิ

แสดงความคิดเห็น (0)