กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

2.แผนการปฏิบัติการ

3.งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

5.งานควบคุมภายใน

6.การประเมินผลการดำเนินการแผนงาน

7.งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

8.การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

9.งานบำรุงรักษาอาคารเรียน

10.การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน

11.การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน

12.การบำรุงรักษาอาคารฝึกงาน หรือห้องปฏิบัติการ

13.การให้บริการน้ำดื่ม

14.การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

15.งานพยาบาล

16.งานประชาสัมพันธ์

17.งานประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

18.การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน

19.งานสนับสนุนชุมชน

20.งานโภชนาการ

21.งานธนาคารโรงเรียน

22.งานรับนักเรียน

23.งานสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาวะ

- คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

24.งานโสตทัศนปกรณ์

25.งานนักการภารโรง ยาม และแม่บ้าน

26.งานยานภาหนะ

{fullWidth}
แสดงความคิดเห็น (0)