คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน


นายรัศมี ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายวิทธวัช พลอาวุธ  
  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสาวพัชรพร คชพรหม 
  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นายสงบ กาณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวันชัย พรมกสิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายณัชธฤต เกื้อทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

    

นายทองแสง หน่อแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แสดงความคิดเห็น (0)