ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2566

นายสงบ กาณารักษ์  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567
(ลิงค์ข้อมูล)  


นายสงบ กาณารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ลิงค์ข้อมูล)


นางสาวสิรินดา  สีโส ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับชาติ (ลิงค์ข้อมูล)


นายอรรถพล  สุขทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับชาติ (ลิงค์ข้อมูล)


นายอรรถพล สุขทอง รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร OBEC AWARDS ครั้งที่ 11

นายสงบ กาณารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (ลิงค์ข้อมูล)


นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม รางวัล “เสมามิ่งมงคล”ประเภทครู เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

นางสาวเมธาวิณี บุญสิงห์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 
รางวัล “เสมามิ่งมงคล” ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษา

นางยลนภัส ฤกษ์โภคี รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

นายณัชธฤต เกื้อทาน รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นางสาวปานทอง โสวันนา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นางสาวอิสรีญา ต้องสู้ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

นางสาวอารีรัตน์ โมราชาติ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น

นางสาวกัญญ์วรา เพ็งภา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น

นางประภาพร พรมกสิกร รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

นางสาวภาวิณี ชมชิด รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

นางสาวชมพูนุช สมสอาด รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นางสาวเกสร ลาภสาร รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดีเด่น

นางสาวศิริรัตน์ ศิริวาลย์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดีเด่น

นางนวลละออง สุดาศักดิ์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

นายฌานวัฒน์ สุขารมย์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนศิลปะดีเด่น

นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนการงานอาชีพดีเด่น

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอดศรี รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนการงานอาชีพดีเด่น

นางสาววิชุดา สุทธิประภา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

นางสาวอรวรา อนุดา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

นางสาววิภาดา อามาตย์มนตรี รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้มีจิตอาสาดีเด่น

นางนงลักษณ์ อุปสุข รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
พนักงานราชการและครูจ้างสอนดีเด่น

นางสาวพัทรศยา บัวลา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ลูกจ้างสนับสนุนการสอนดีเด่น

ว่าที่ร.ต.แมน บุญวัง รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น

นางสาวพิมพิศา คูณมา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นางสาวอัจฉรียา นารีวงค์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นายเจษฎา ศิริโภค รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นายทองแสง หน่อแก้ว รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นางสาวอรวรรณ ไชยชาติ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

นายวันชัย พรมกสิกร รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

นายธีระพล สินเติม รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

นางณัฐธยาน์ ขันบุตร รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

นางสบาไพ คำเลิศ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

นางนิรมล สิงห์ชา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

นายนพดล ควรชม รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

นางเพียงคำ สิมกันยา รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดีเด่น

นางประจบ รัตนศรี รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

นางสาวฐานิตารัชต์ วสุหิรัญพูลลาภ รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
พนักงานราชการดีเด่น

นางอภิชญา วงศ์ชาลี รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 
พนักงานราชการดีเด่นแสดงความคิดเห็น (0)