กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายเจษฎา ศิริโภค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

 
นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษ

นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมี

นายทองแสง หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์

นายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมี

นางควรคิด   อัปกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม)

นายณัชธฤต เกื้อทาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสุนันทา  ทองพุ่ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวนันทนา สำเภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

นางสาวกชพร  อรกาล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายธนบูลย์  อรกาล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวจินตหรา อ่อนโยน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวชมพูนุช  สมสมอาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา

นางยลนภัส ฤกษ์โภคี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์

นางสาววิภาดา อามาตย์มนตรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา -

นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี

นางสาวอรวรรณ  ไชยชาติ  
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์

นายองอาจ  โศกสัน
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวธัญลักษณ์ สมนึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา -

นางสาวสิริพร สุดตา
ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก เคมี

นางสาวกฤติมา แสนโท
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ฟิสิกส์

นายธนิต สิทธิเสนา
ตำแหน่ง ครู
เอกวิศวกรรมไฟฟ้า

นายจิเรศ ปัญญามูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. อุตสาหกรรม


นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจักรกฤษ บุญหาญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางนงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วทบ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

นายสังข์วาล  สิมมะลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
แสดงความคิดเห็น (0)