คุณครูณัชธฤต เกื้อทาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) จัดโดย สสวท.

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 - 16.00 น. นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้าร่วมประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group discusion) เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์