กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 สุขศึกษาพลศึกษา


นายอรรถพล สุขทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา


นางประจบ  รัตนศรี 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. สุขศึกษา


นางนวลละออง สุดาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นายฌานวัฒน์ สุขารมย์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

นางสาวอิสรีญา  ต้องสู้
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.สุขศึกษาและพลศึกษา


แสดงความคิดเห็น (0)