กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ภาษาไทย


นางแรมใจ ปลดเปลื้อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางรัตนา แสนแดง  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวณิชารินทร์ ลาหาญ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย

นางสาวกมลรัตน์   บุญยืน
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย

นางสาวกัญญ์วรา   เพ็งภา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศน.บ. การสอนภาษาไทย

นางสาวอารีรัตน์ โมราชาติ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย

นางสาวพิมพิศา คูณมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย

นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทยแสดงความคิดเห็น (0)