กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

 ศิลปะดนตรี

นายเทวราช  สาระคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เอกการสอน ศิลปะ

นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ศิลปศึกษา

นางสาวอรวรา  อนุดำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ นาฏศิลป์และการละคร

นางอภิชญา วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์แสดงความคิดเห็น (0)