กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลาวัลย์ หวานใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวเกสร ลาภสาร  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางเพียงคำ สิมกันยา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา

นางเยาวภา แพงดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

นางอัญรินทร์ ชูเดช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ ศิริวาลย์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง 
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา -

นายวีรชัย เฉิดฉาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา -

นางสาวเมธิณี สมมิตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา -

นางสาวนนทวรรณ บัวจูม 
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา -

นางสาวมัณฑนา หาเนาสุข
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา -

นางสาวปานทอง โสวันนา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ สังคมศึกษา

นายกิตติวัฒน์ แฝงบุญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา -แสดงความคิดเห็น (0)