นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูศิริรัตน์ ศิริวาลย์

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศจัดการเรียนการสอน ครูศิริรัตน์ ศิริวาลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์